Sunday, April 23, 2006

Diamond Valley Lake 加州 鑽石谷湖

Diamond Valley Lake, California
加州 鑽石谷湖
photos were taken on April 23, 2006