Saturday, June 23, 2007

Xiamen Gulangyu Piano Museum 廈門鼓浪嶼鋼琴博物館

Xiamen Gulangyu Piano Museum
廈門鼓浪嶼鋼琴博物館

ShuZhuang Park, Xiamen 廈門菽莊花園

ShuZhuang Park, Xiamen 廈門菽莊花園