Tuesday, May 11, 2010

Tibet Hotel Chengdu 成都西藏飯店

Tibet Hotel Chengdu 成都西藏飯店

Dinner at Chengdu 在成都用第一頓晚餐

Dinner at Chengdu
在成都味典四川小吃城用第一頓晚餐

Kuan Alley 寬巷子

Kuan Alley,Chengdu, Sichuan
四川成都寬巷子

Zhai Alley 窄巷子

Zhai Alley, Chengdu, Sichuan
四川成都窄巷子