Wednesday, April 17, 2013

Yangjiang Nanhai One, Guangdong 廣東陽江南海一號

Yangjiang Nanhai One, Guangdong
廣東陽江南海一號

Hailing Island, Yangjiang Beach, Guangdong 廣東陽江海陵島海灘

Hailing Island, Yangjiang Beach, Guangdong
海陵島位於廣東省的陽江市,
享有"南方北戴河"和"東方夏威夷"之美稱,
被譽為一塊未經雕琢的翡翠。

Seafood lunch at YangJiang, Guangdong 廣東陽江閘坡魚排上吃海鮮午餐

Seafood lunch at YangJiang, Guangdong
廣東陽江閘坡魚排上吃海鮮午餐